Integritetspolicy

Lilla Landet är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter som registreras i samband med medlemskapsansökan med ditt samtycke. De personuppgifter som behandlas är namn, adress, hembutik personnummer samt e-postadress.


Personuppgiftsansvarig 
Lilla Landet AB Org.nummer: 559271-3175, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Dina personuppgifter används huvudsakligen av oss i följande syfte:

• För att hantera kundtjänstärenden
• För att kunna lämna anpassad information, erbjudanden och förmåner
• För att kunna göra kundanalyser och utveckla tjänsten
• För att förhindra missbruk av våran tjänst samt förebygga och förhindra brott
• För att fullgöra rättsliga förpliktelser

Lilla Landet kommer inte att sälja dina personuppgifter till extern part. Lilla Landet har vidtagit de säkerhetsåtgärder som krävs för att dina personuppgifter inte ska hamna i orätta händer, bli manipulerade eller att någon obehörig skall få tillgång till dessa, allt I enlighet med gällande lagstiftning avseende skydd av dina personuppgifter. Personuppgifterna sparas under den period som du har en pågående användarrelation. Så snart du väljer att avsluta medlemskapet. Du har rätt att få tillgång till den information om behandlingen av de personuppgifter som berör dig. Förfrågningar och information om Lilla Landet behandling av personuppgifter hanteras av Lilla Landet enligt kontaktuppgifter nedan. Genom att acceptera villkoren samtycker du till den behandling av personuppgifter som beskrivs här.


Marknadsföring
Information och erbjudanden kan i vissa fall även skickas via e-mail efter godkännande av dessa villkor.

Dina rättigheter enligt GDPR:

• Rättelse. Om en personuppgift är fel eller ofullständig har du rätt att begära att den rättas.
• Återkalla samtycke. Om vi behandlar dina personuppgifter med samtycke som laglig grund för behandlingen, har du rätt att närsomhelst återkalla samtycket med framtida verkan.
• Motsätta dig direktmarknadsföring. Du har rätt att motsätta dig att personuppgiftsbehandling sker för direktmarknadsföring. Detta görs lättast genom att du avregistrerar dig från utskick genom att klicka på avregistreringslänken i utskicket eller kontakta oss.
• Registerutdrag. Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Om vi gör det har du rätt att få se vilka uppgifter vi behandlar om dig genom ett registerutdrag.
• Klaga. Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss (se nedan). Du har också rätt att lämna in ett klagomål direkt till tillsynsmyndigheten, dvs Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.
• Radera personuppgifter. Du har rätt att begära, och under vissa omständigheter få, dina personuppgifter raderade. Ett undantag är om vi har laglig grund för att bevara uppgifterna.
• Dataportering. Du har i vissa fall rätt att få en kopia i strukturerat format på de uppgifter du själv lämnat om dig, för överföring till annan personuppgiftsansvarig.

Kontaktuppgifter: Lilla Landet AB – Stortoppsgatan 12, 414 57 Göteborg – Kontakt@lillalandet.se

Behandling av personuppgifter, marknadsföringsförfrågningar m.m.

Bestämmelserna nedan gäller som en del av de ingångna villkoren (”Villkoren”) som accepteras för att bli medlem i lojalitetsprogrammet/kundklubben (”Programmet”).
Personuppgifter som behandlas

Följande information behandlas om dig i samband med programmet:

* Kontaktinformation: Namn, telefonnummer och e-post, för att kommunicera med dig och länka din status eller pekar till dig.
* Information om dina köp, för att beräkna status eller poäng, samt ge dig skräddarsydda erbjudanden och information vid analys av användningsmönster, köp, utnyttjande av förmåner m.m.
* Anonymiserade data, analys, statistik och lärande relaterat till beteendemönster och säkerhetsloggning på webbplatser (även för partners) gjorda av säkerhetsskäl, tjänsteutveckling och statistik. Våra partners är ansvariga för behandlingen av denna information.
Behandling av personuppgifter sker med utgångspunkt i att fullgöra ett avtal med dig enligt dessa Villkor, se integritetsförordningen artikel 6 nr 1 bokstav b. I kontakt med myndigheter, redovisning m.m. behandling kommer att ske i enlighet med integritetsförordningen artikel 6 nr 1 bokstav c för att fullgöra en rättslig skyldighet som vi åläggs.
Anonymiserade data, analys, statistik och lärande relaterat till beteendemönster och loggning hos våra partners behandlas i enlighet med integritetsförordningen artikel 6 nr 1 bokstav f, genom att det anses föreligga ett berättigat intresse av behandlingen, samt att behandling av denna typ av information är inte så påträngande att din integritet måste åsidosätta denna behandling.

Analys av användningsmönster, köp, nyttjande av förmåner m.m. behandlas efter ditt uttryckliga samtycke vid registrering eller utfärdat efter detta, se integritetsförordningen artikel 6 nr 1 bokstav a. Du kan när som helst återkalla ett sådant samtycke.
Personuppgifter överförs inte till tredje part utan ditt samtycke eller överförs/bearbetas utanför EES.
Om du är medlem i en kundklubb som privatperson kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras när det saknas laglig grund (som att behandling inte längre är nödvändig) eller att det inte finns något syfte med vidare behandling av personuppgifterna. data. Så länge du är medlem i lojalitetsprogrammet eller får förmåner eller andra förmåner kommer information om dig att lagras och behandlas.
Kontaktpersoner för befintliga och potentiella kunder, leverantörer och partners
Diller behandlar personuppgifter om kontaktpersoner hos befintliga och potentiella kunder, leverantörer och andra partners för att hantera vår relation med kunder, leverantörer och andra, förbereda, implementera och dokumentera tjänster samt utvärdera användningen av tjänster.
Uppgifter som är nödvändiga eller som måste behållas på grund av lagkrav eller relaterade till lagkrav som kan uppstå såsom kontakt med myndigheter, bokföring m.m. kommer endast att raderas när det finns möjlighet till detta enligt de lagar och regler som reglerar förhållandet.
Kommunikations- och marknadsföringsförfrågningar
Vi kommer att skicka dig nyhetsuppdateringar relaterade till ditt medlemskap, förmåner för dig och allt annat relaterat till programmet baserat på dina preferenser.
Kommer dessutom att skicka information och marknadsföring till dig om nya förmåner, erbjudanden m.m. via e-post och/eller SMS eller i annat direkt kommunikationsmedel att innehållet kan betraktas som marknadsföring. Sådana utskick görs baserat på ditt samtycke eller om du är en befintlig kund hos oss.

Vi finns här för att hjälpa dig ! Kontakta oss

Huvudmeny

Bli Medlem nu!